VERSTERKTE SOICALE COHESIE EN SOLIDARITEIT


De huidige ontwikkeling van de grote steden heeft gevolgen op verschillende vlakken voor de inwoners: luchtvervuiling, lawaai, slechte eetgewoonten, stedelijke levenswijze, woonvoorwaarden, het fenomeen van de "gentrificatie" (d.i. vestiging van personen met een gemiddeld of hoog inkomen in armere wijken), enz.

De acties van dit hoofdstuk zijn er voornamelijk op gericht om de maatschappelijke samenhang en de solidariteit te versterken, door het begeleiden van de uitkeringsgerechtigden, het verbeteren van de woonvoorwaarden voor groepen met een bescheiden inkomen, het promoten van een gezonde voeding, de strijd tegen de geluidshinder, de solidariteit tussen de generaties en op intercultureel vlak,...

Voorbeelden van acties:
  • Kinderen sensibiliseren voor een gezonde voeding via de sociale antennes
  • Instaan voor een sociale begeleiding op energievlak via de Cel Energie van het OCMW
  • Voortzetting van het Project Renobru
  • Ontwikkelen van het aanbod aan solidaire woningen die bevorderlijk zijn voor sociale contacten
  • Het hergebruik en de terbeschikkingstelling van informaticamateriaal bevorderen
  • De Raad van Brusselaars van Buitenlandse Herkomst (RBBH) ondersteunen en bevragen
  • De interculturele solidariteit ontwikkelen via het Project Brigittinen
  • Een pedagogische tuin openen voor het publiek
  • De interculturele solidariteit en deze tussen de generaties ontwikkelen via het Project Pact Ateliers


  Info & contactCoördinatie van de Lokale Agenda 21
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 563 66 44