INSTELLING


Het OCMW is een openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid dat gecreëerd werd op gemeentelijk niveau en ingesteld door de Organieke wet van 8 juli 1976.

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (…)
(art.1, Organieke wet en art. 23 van de Grondwet).


Het OCMW heeft tot opdracht aan de personen en aan de gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Deze hulp kan palliatief of genezend zijn, maar ook preventief. Deze hulp kan materieel, sociaal, medisch, medicosociaal of psychologisch zijn.

Het OCMW van Brussel vervult uiteraard deze opdracht overeenkomstig de meest aangepaste sociale werkmethodes en mits eerbiediging van de ideologische, filosofische of religieuze opvattingen van iedereen.

Daarom is het OCMW voorzien van verschillende Departementen en Diensten.


  Info & contact


Centraal onthaal
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 543 63 39