DE VOORZITTER


De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kiest een voorzitter, bij geheime stemming, onder zijn leden. De Voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW, hij is van rechtswege voorzitter van het Vast Bureau en van de Bijzondere Comités, hij waakt over de voorafgaande inleiding van de zaken die aan de Raad, aan het Vast Bureau en aan de Bijzondere Comités voorgelegd worden. Hij roept er de vergaderingen van op en vaardigt de dagorde uit.

De Voorzitter is gelast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad, het Vast Bureau en de Bijzondere Comités.

Hij vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke aktes.

Hij ondertekent met de secretaris de beraadslagingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, van het Vast Bureau en van de Bijzondere Comités, de publicaties, de akten en de briefwisseling van het OCMW.

Hij kan, in geval van dringendheid, beslissen over de toekenning van een sociale hulp, ten laste voor hem om deze beslissing te laten bekrachtigen tijdens de volgende vergadering van de Raad.

Hij dient de dringende hulp te verlenen aan de daklozen die de hulp inroepen van het OCMW, mits het doen bekrachtigen van zijn beslissing tijdens de volgende vergadering van de Raad. Hij neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen, op zijn aanvraag of op uitnodiging van de burgemeester, ten einde gehoord te worden over zaken die het OCMW aanbelangen.

  Info & contact


Voorzitter
Meneer Khalid ZIAN
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 543 60 01
  02 543 60 51
 voorzitter@ocmwbxl.brussels