ALGEMENE VERKLARING OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS


Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Brussel (hierna "het OCMW" genoemd) is een lokale openbare dienst. De missie van het centrum bestaat erin maatschappelijke steun te verlenen aan gezinnen en personen. Het wil iedereen de garantie bieden op een menswaardig bestaan.

Het OCMW is zich volledig bewust van zijn verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van alle natuurlijke personen van wie het centrum de gegevens bezit (met name gebruikers en hun familieleden, huurders, rusthuisbewoners…) optimaal te beschermen en om alles in het werk te stellen om in regel te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming {1} (hierna de "GDPR" genoemd, naar het Engelse letterwoord).

Onderhavige verklaring heeft als doel om toe te lichten hoe het OCMW de persoonsgegevens van alle fysieke personen van wie het de gegevens verzamelt in het kader van zijn opdracht verwerkt (verzamelt, gebruikt en bewaart).

{1}VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). OJ L119 pp.1-88, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Het OCMW is de verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de GDPR) van uw persoonsgegevens waarover het centrum beschikt. De gegevens van het centrum zijn de volgende:

Hoogstraat 298a – 1000 Brussel
Telefoon: 02 543 63 39
Website : http://ocmwbxl.brussels

Voorzitter
Meneer Khalid ZIAN
Hoogstraat, 298a - 1000 Brussel
Email : voorzitter@ocmwbxl.brussels
Secretaris-generaal
Mevrouw Rita GLINEUR
Hoogstraat, 298a - 1000 Brussel
Email : rita.glineur@ocmwbxl.brussels
Binnen het OCMW werd een Data Protection Officer (hierna "DPO" genoemd) of afgevaardigde voor gegevensbescherming aangesteld met als taak enerzijds het informeren en adviseren van het OCMW en anderzijds het controleren of de wetgeving en regelgeving inzake persoonsgegevens wel degelijk wordt toegepast.

De DPO is de contactpersoon binnen het OCMW voor de toepassing van de GDPR. Heeft u vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze DPO Mevrouw Siamène Jean Van De Moortele.

Hoogstraat 298a – 1000 Brussel
Telefoon : 02 543 61 34
Email : dpo@cpasbxl.brussels
Vooreerst, « wat wordt verstaan onder persoonsgegevens » ? Dit zijn alle gegevens die betrekking hebben op een rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "gegevens" genoemd) {2}.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om: een gebruikersnaam, een naam, een foto, een RSZ-nummer, een registratienummer, een nummerplaat, een postadres, een e-mailadres, een IP-adres, een telefoonnummer, locatiegegevens, een klankopname, enz. {3}

Het OCMW verzamelt uw gegevens: wanneer u een aanvraag indient voor sociale bijstand of recht op maatschappelijke integratie, wanneer u de verklaring op erewoord invult, wanneer u een aanvraag tot toelating indient voor een rusthuis, wanneer u zich kandidaat stelt voor een woning of huurtoelage, wanneer u de overeenkomst voor budgetbeheer ondertekent, wanneer u onze website bezoekt, enz.

Het OCMW verzamelt onder meer de volgende categorieën van gegevens:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit ;
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres ;
 • Gezinsgegevens: gedetailleerde gezinssamenstelling ;
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, maandelijkse en jaarlijkse inkomsten (beroepsinkomsten, roerende inkomsten, …), sociale of familiale prestaties, pensioenvoet, aanslagbiljet personenbelasting ;
 • Opleidingsgegevens: curriculum vitae, diploma's, attesten ;
 • Persoonsgegevens met een gevoeliger karakter: in bepaalde gevallen een uittreksel van het strafblad of medische gegevens (Evaluatieschaal Katz, medisch verslag, situatie mutualiteit en verblijf).

{2} Artikel 4 nummer 1 van de GDPR. {3} Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/donnee-a-caractere-personnel

Doeleinde van de gegevensverwerking {4} :

 • Administratieve handeling: wettelijke verplichting
 • Beheer van de rechthebbenden
 • Zorgverstrekking aan de begunstigden
 • Informeren over de mogelijke financiële hulpmiddelen
 • Opvang van bejaarde personen

{4} Deze lijst dient bij wijze van voorbeeld en is niet beperkend.

In het kader van zijn maatschappelijke opdracht, gebruikt het OCMW uw gegevens slechts op grond van minstens een van de volgende redenen, conform artikel 6 van de GDPR :

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op het OCMW rust ;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen ;
 • U heeft ingestemd met de verwerking van uw gegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden (bijvoorbeeld recht op afbeelding).
Het OCMW verbindt zich ertoe om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is voor deze doeleinden.

Wat is de wettelijke grond?

Als lokale overheidsdienst zijn wij onderworpen aan verschillende wetgevingen, met name :

 • de organieke wet van 8 juli 1976 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (B.S., van 5 augustus 1976)
 • de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (B.S., van 31 juli 2002) en het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie (B.S., van 31 juli 2002).
Teneinde te voldoen aan zijn wettelijke plicht (sociaal, fiscaal,...) bewaart het OCMW uw gegevens gedurende de duur vastgelegd door de wetsbepalingen die van toepassing zijn.
In art. 12 tot 22 garandeert de GDPR verschillende rechten aan de betrokken personen zoals u.

Bepaalde van deze rechten zijn evenwel onderworpen aan wettelijke voorwaarden. Ze kunnen worden uitgeoefend onder de voorwaarden die de wetgeving voorziet en zonder schade te berokkenen aan de rechten van vrijheden van derden (beroepsgeheim, privacy,…).

Als betrokken persoon geniet u wat betreft de persoonsgegevens die u aanbelangen en die door het OCMW worden verwerkt, met name de volgende rechten :

Recht op informatie : in overeenstemming met het transparantiebeginsel van de GDPR heeft u recht op duidelijke informatie met betrekking tot de gegevens die u aanbelangen en die door het OCMW worden verwerkt nadat ze werden verzameld ;

Recht van toegang tot uw persoonsgegevens : u heeft het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en er een gratis kopie van te krijgen ;

Recht op rechtzetting : u heeft het recht op de rechtzetting van elk onjuist gegeven en op de vervollediging van onvolledige gegevens ;

Recht op het wissen van uw gegevens : in bepaalde gevallen heeft u het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist, met name wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt ;

Recht om de beperkte verwerking van uw gegevens op te vragen : u heeft het recht om te vragen dat het gebruik van bepaalde van uw gegevens desgevallend tijdelijk wordt opgeschort, met name wanneer de juistheid van de gegevens wordt betwist (met uitzondering van de gegevensopslag) ;

Recht op het intrekken van zijn toestemming (bijvoorbeeld recht op afbeelding) : wanneer de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan onverlet ;

In geval van het uitblijven van een antwoord of in geval van een ontoereikend antwoord heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Telefoon : 02 274 48 00 / 02 274 48 35
Website : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen ?

U kunt uw rechten uitoefenen met een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan onze DPO Mevrouw Valeria Martinez Rojas, verstuurd per e-mail naar dpo@cpasbxl.brussels of per gewone post naar het OCMW van de Stad Brussel, Hoogstraat, 298a - 1000 Brussel.

Bij uw verzoek dient u de volgende zaken te voegen :

1.- een kopie van uw identiteitskaart en
2.- het ingevulde betreffende formulier.

U vindt een downloadbaar formulier op het laatste tabblad van dit document of een exemplaar verkrijgen bij uw maatschappelijk assistent.
Het OCMW deelt bepaalde persoonsgegevens met verschillende overheidsdiensten of privé-instellingen in het kader van de uitvoering van zijn opdracht, wanneer het daartoe wordt gehouden krachtens de wet of een gerechtelijke beslissing.

Het OCMW draagt bepaalde persoonsgegevens over aan hun onderaannemer wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de werking van bestaande beheertoepassingen of systemen waarmee het OCMW heeft ingestemd.

De mededeling van gegevens aan deze derden gebeurt uitsluitend met voornoemde doeleinden (cf. punt 5), binnen de beperkingen van de gronden van rechtmatigheid (cf. punt 6) en middels de naleving van de fundamentele rechten zoals het beroepsgeheim en de door de GDPR vereiste garanties.
Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks door u worden verstrekt, zijn ze afkomstig van de overheidsdatabases waartoe wij toegang hebben om onze taken uit te voeren, bijvoorbeeld van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
Het OCMW van Brussel verbindt zich ertoe om alle aangepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verzamelde informatie en persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, ongewilde wijzigingen, beschadiging, accidentele of niet geautoriseerde toegang of elke andere niet geautoriseerde verwerking van persoonsgegevens.

Om deze beveiliging te verzekeren maakt het OCMW gebruik van tools om malware op te sporen (met name antivirus, antispam), worden de toegangsrechten gecontroleerd, moeten gebruikers zich identificeren en wordt de integriteit en beschikbaarheid van de gegevens gecontroleerd. De tools voor computerbeveiliging worden zeer regelmatig bijgewerkt of herbekeken. Zo heeft het OCMW een controle ingevoerd van de logische toegangen en een controle van de fysieke toegang (ten laste van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk), waarbij het aantal personen met toegang tot uw persoonsgegevens beperkt is en deze toegang uitsluitend gebeurt in de mate waarin dit noodzakelijk is met het oog op de uitoefening van hun professionele functies.

Voorts is elk personeelslid gebonden aan het beroepsgeheim, zowel tijdens als na de uitoefening van zijn activiteit, in overeenstemming met artikels 36 en 50 van de organieke wet van 1976 (cf. Punt 6) en met artikel 458 van het Strafwetboek.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard wanneer u een website bezoekt. De website van het OCMW van Brussel maakt gebruik van cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies zijn voornamelijk bedoeld voor het evalueren en verbeteren van het gebruik van de website van het OCMW.

De functionele cookies: kunnen informatie zoals uw taalkeuze registreren, om zo de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren.

De statistische cookies: de website van het OCMW maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienstverlening laat toe om het gebruik te analyseren van wie de website bezoekt, en om bijvoorbeeld het aantal bezoekers te kennen of hun geografische afkomst.

In de instellingen van uw browser kunt u deze cookies weigeren. Hierdoor kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten van de website.
Het OCMW kan op elk moment verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen aan de voorliggende verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens om beter te beantwoorden aan de wettelijke normen. Deze versie werd bijgewerkt in maart 2019.
U kunt het formulier downloaden in PDF-formaat door HIER te klikken.

Bij uw verzoek dient u de volgende zaken te voegen :
1.- onderhavig ingevuld formulier en
2.- een kopie van uw identiteitskaart