PRIVÉPATRIMONIUM


Het Departement Privépatrimonium is belast met het beheer van het privé vastgoedpatrimonium van het OCMW, zowel bebouwd als niet-bebouwd. Dit beheer omvat het onderhoud van de goederen maar ook de vervreemdingen, de aankopen, de ruilen, de onteigeningen, en de verhuringen die er betrekking op hebben.

Het voornaamste nagestreefde doel is het opwaarderen van dit patrimonium door middel van zinvolle vastgoedoperaties, zoals renovatie, bebossing, verkaveling, aanleggen van nieuwe wegen.

De sector "verhuring van gebouwen" stelt het vastgoed van het privépatrimonium van het OCMW in verhuring, in overeenstemming met het reglement van het OCMW.

Bepaalde woningen worden verhuurd aan gezinnen die over een gemiddeld inkomen beschikken.

Bepaalde woningen zijn voorbehouden aan personen waarvan de inkomsten beantwoorden aan de criteria van de huisvestingsmaatschappijen van het Brussels Gewest (sociale woning).

Sommige woningen zijn voorbehouden aan de sociale diensten van het OCMW, die ze beheren als transit- of inschakelingswoningen.

Bepaalde woningen zijn uitsluitend bestemd voor de derde leeftijd.

  Info & contact


Privépatrimonium
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 543 62 62