HUMAN RESOURCES


Het Departement Human Resources staat in voor het beheer van de human ressources (HR) en is onderverdeeld in twee polen: Soft HR en Hard HR.

De pool Soft HR heeft de opdracht om competenties centraal te plaatsen in het beheer van de human ressources.

« Als je iemand benadert zoals hij is, dan zal hij zo blijven.
Als je hem benadert zoals hij kan worden, dan zal hij zo worden. »

J.W. von Goethe


Deze pool bestaat uit:

De cel «aanwerving en competentiebeheer» die:
 • De aanwervingen coördineert binnen het OCMW;
 • Waakt over de coherentie van de functieomschrijvingen door steun te geven aan de verschillende diensten en departementen;
 • Het proces van de evaluatie van de samenwerking aanstuurt;
 • Instaat voor de interne mobiliteit binnen de instelling;
 • Instaat voor de update van de organigrammen.
De cel «vorming en ontwikkeling van competenties» die:
 • Samen met de diensten en departementen het tweejaarlijks opleidingsplan van het OCMW opstelt;
 • De diensten en departementen ondersteunt inzake vorming en ontwikkeling en hen hierover adviseert;
 • De interne vormingen van het personeel organiseert om te beantwoorden aan de individuele en collectieve noden;
 • De verplichte vormingen opvolgt.De pool Hard HR zorgt voor alle administratieve en reglementaire aspecten en staat in voor alles wat raakt aan de lonen. Deze pool bestaat uit:

De cel «loopbaan» die:
 • Instaat voor de administratieve aspecten van de aanwerving van medewerkers die nodig zijn voor de goede werking van de instellingen, de departementen en de diensten (contracten, verslag aan de Raad, waardering van de geleverde diensten…);
 • Instaat voor alle gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op de loopbaan van het personeelslid (loopbaanonderbreking, benoemingen, bevorderingsexamens, pensioen, documenten mutualiteit, kinderbijslag, werkongevallen en beroepsziekten…);
 • Alles behandelt wat betrekking heeft op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het administratief en geldelijk statuut van het personeel.
De cel «artikel 60» die:
 • Instaat voor de administratieve aspecten van de aanwerving van medewerkers onder contract artikel 60§7 (contracten, attesten van de mutualiteit, berekening van het verlof, documenten voor medische zorg…);
 • Bij de interne en externe partners de staat van de arbeidsprestaties van de personen onder contract artikel 60§7 verzamelt en die in samenwerking met het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie de probleemsituaties behandelt;
 • De administratieve documenten invult (mutualiteit, kinderbijslag…);
 • De data voor contractbeëindiging berekent en de documenten hieromtrent opstelt.
De cel «Weddes» die:
 • De lonen berekent en ze uitbetaalt;
 • Alle wettelijke verplichtingen uitwerkt rond de lonen (RSZ, bedrijfsvoorheffing, DIMONA, DmfA…)
De cel «juridische en administratieve bijstand» die:
 • De reglementaire en statutaire teksten opstelt die van toepassing zijn op de personeelsleden, deze voorlegt aan de Raad, aan de syndicale organisaties en aan de overheidsorganisaties;
 • Instaat voor de disciplinaire dossiers, de waarschuwingen en de beslissing tot verwijdering, genomen door de Secretaris-generaal;
 • Instaat voor de contacten met de syndicaten;
 • Instaat voor het telefonisch onthaal en permanenties;
 • Instaat voor de inkomende post, de bestelling van het materiaal en de personeelskaarten, het Bijzonder comité van het personeel, de inschrijvingen voor de fitnesszaal, de aanvragen voor hospitalisatieverzekering, de medische controle, de Medisch-Administratieve Commissie;
 • Instaat voor het klassement van de inkomende documenten of producten binnen het Departement van het personeel.


  Info & contact


Human Resources
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 543 61 21