DIENSTEN    Sociale actie    Leefloon  

LEEFLOON


Als uw middelen tot levensonderhoud onvoldoende zijn en u deze toestand niet zelf kunt veranderen, dan hebt u, in principe, recht op een leefloon. Het leefloon vervangt het voormalige bestaansminimum en wordt toegekend door het OCMW. Vooraleer het OCMW beslist om u het leefloon toe te kennen, zal het uw persoonlijke financiële toestand onderzoeken.

De wet betreffend het recht op de maatschappelijke inschakeling is in voege getreden op 1 oktober 2002. Hij vervangt de wet op het bestaansminimum.

Om van het leefloon te kunnen genieten, moet de betrokkene :
  • zijn effectieve verblijfplaats in België hebben;
  • meerderjarig of gelijkgeschakeld zijn (ontvoogd door huwelijk of één of meer kinderen ten laste hebben of zwanger zijn);
  • de Belgische nationaliteit hebben of ingezetene van een land van de Europese Unie of een buitenlandse nationaliteit hebben maar ingeschreven in het bevolkingsregister of statenloze of erkend vluchteling.
De persoon moet bewijzen dat hij in staat van behoefte verkeert en dat hij niet de mogelijkheid heeft om zich door zijn eigen middelen inkomsten te verschaffen. Hij dient bereid te zijn om te werken, tenzij gezondheids- of billijkheidsredenen hem dat beletten. Hij dient zijn rechten te laten gelden op sociale uitkeringen waarop hij aanspraak kan maken (werkloosheidsuitkering, alimentatie, ...).

Dit leefloon is een recht dat geïndividualiseerd werd, in tegenstelling tot het bestaansminimum.
Het leefloon gaat gepaard met een geïndividualiseerd maatschappelijk inschakelingsproject dat een sociaal deel en een professioneel deel bevat, voor zover de persoon beschikt over de lichamelijke geschiktheid die hem toelaat om te werken.

Het geïndividualiseerde maatschappelijke inschakelingsproject dient verplicht afgesloten te worden voor geholpen personen van 18 tot 25 jaar. Dit project kan uitgebreid worden naar andere leeftijdscategorieën als de maatschappelijke werker dat nodig acht, maar zonder dat dit wettelijk verplicht is.

  Info & contact


Centraal onthaal
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 543 63 39