NIEUWSHet OCMW van de Stad Brussel keurt begroting 2024 goed

De Raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van de Stad Brussel heeft zijn begroting 2024 goedgekeurd. Deze zal op 20 december aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In een moeilijke context waarin subsidies wegvallen en het aantal aanvragen voor sociale bijstand toeneemt, handhaaft het OCMW zijn ambitieuze doelstellingen voor dit laatste jaar van het mandaat.

De voorbije vijf jaar is het aantal mensen dat een leefloon of een andere vorm van bijstand ontvangt van het OCMW van de Stad Brussel, gestegen van 25.240 naar 31.840. Ondanks deze sterke stijging blijft het OCMW zich inzetten om de sociaaleconomisch kwetsbare Brusselaars te steunen. Zo zal het systeem om huuruitzettingen te voorkomen verder ontwikkeld worden, zullen projecten ter ondersteuning van eenoudergezinnen worden geïntensiveerd en komen er meer acties om te voorkomen dat mensen geen gebruik maken van hun rechten en om digitale uitsluiting tegen te gaan.

Een van de belangrijkste sociale prioriteiten van het OCMW is het ondersteunen van jongvolwassenen in hun inschakelingstraject en van studenten in precaire situaties. In 2024 zal het OCMW alle diensten voor jongeren tussen 18 en 25 jaar samenbrengen op één locatie in het stadscentrum en zullen de psychosociale ondersteuningsdiensten voor deze groep worden versterkt.

Het OCMW van de Stad Brussel zet zich in voor sociale en duurzame economie en voorziet in 2024 de opening van een winkel voor tweedehands sportartikelen. Het zal ook een inschakelingsproject ontwikkelen rond stadstuinieren.

Het OCMW zal ook het seniorenplan van Brussel-Stad blijven steunen via de financiering van de Buurthuizen, die een waaier van diensten en een ambitieus activiteitenprogramma aanbieden voor de senioren die in de Stad Brussel wonen.

Het OCMW is het laatste vangnet in het socialezekerheidsstelsel. Het zorgt voor de begeleiding en de ondersteuning van mensen die gezondheidsproblemen hebben, financieel behoeftig zijn, moeite hebben met het vinden van werk of huisvesting, enz. Deze taak is essentieel om ieders recht op sociale integratie te garanderen, maar ook voor de sociale cohesie in Brussel. Hoewel de begroting voor 2024 ons nog steeds in staat stelt om onze taken via onze sociale diensten en onze basisprojecten met succes uit te voeren, is het heel duidelijk dat onze opdracht in de toekomst beter zal moeten worden ondersteund door een eerlijkere structurele herfinanciering door de hogere bestuursniveaus.

Het werkingsbudget 2024 van het OCMW bedraagt € 434.149.700, een stijging van 4,5%. Het investeringsplan bedraagt € 65.182.200. Deze middelen zullen worden aangewend voor de bouw van woningen voor middeninkomens, woningen die gelijkgesteld zijn aan sociale woningen en transitwoningen, voor de renovatie van het privépatrimonium van het OCMW en aan de modernisering van de IT-infrastructuur.