NIEUWSHet OCMW van de Stad Brussel nodigt zijn commerciële en residentiële huurders uit om contact op te nemen

De Nationale Veiligheidsraad heeft de nodige maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 in te dammen. Deze maatregelen hebben op verschillende niveaus gevolgen voor alle huurders van het OCMW van de Stad Brussel. Sommige van hen kunnen te maken hebben met een daling van hun inkomen waardoor ze moeilijkheden ondervinden om de huur te betalen. Om deze reden heeft het OCMW besloten de inning van de handelshuren voor de maanden april en mei op te schorten in afwachting van de analyse van de verschillende aanvragen.

De beperkingsmaatregelen hebben geleid tot financiële moeilijkheden voor de zelfstandigen die hun activiteit hebben moeten stopzetten of beperken, voor handelszaken die hun winkel hebben moeten sluiten, maar ook voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn geworden of van wie de arbeidsovereenkomst werd opgeschort.
Meer dan ooit moet het OCMW in crisissituaties ervoor zorgen dat elke burger kan leven in overeenstemming met de menselijke waardigheid of niet in armoede vervalt. Dit betekent dat we ook zorgen voor de huurders van het OCMW. Wie dus economische moeilijkheden ondervindt die rechtstreeks verband houden met de gezondheidscrisis en de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en het bewijs kan leveren van deze onverwachte en aanzienlijke daling van zijn inkomsten, kan zich wenden tot het OCMW. We hebben inderdaad besloten al onze diensten en middelen in te zetten om de bevolking van Brussel te helpen deze bijzonder moeilijke periode door te komen.

Concreet betekent dit dat het OCMW van de Stad Brussel de huuroproepen opschort voor de handelspanden en in deze periode geen aanmaningen of ingebrekestellingen stuurt. Elk geval zal worden bestudeerd en geanalyseerd in het licht van de objectieve financiële situatie van de handelszaak, naast de reeds beschikbare federale en gewestelijke steun.

De residentiële huurders van hun kant worden verzocht contact op te nemen met het OCMW en bewijzen aan te leveren van de economische moeilijkheden waar ze mee te maken hebben en die rechtstreeks verband houden met de gezondheidscrisis en de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Contactpersoon: Karine Lalieux 0476/91.55.88