NIEUWSDe Federatie van Brusselse OCMW’s wil de toegang tot de gezondheidszorg vereenvoudigen en versterken voor wie beroep doet op het OCMW

De Federatie van Brusselse OCMW’s stelt vandaag de resultaten voor van een onderzoek over de toegang tot de gezondheidszorg voor wie beroep doet op het OCMW. Dit onderzoek wilde de bestaande drempels in kaart brengen en manieren vinden om deze te verlagen. Voor 2020 verbinden de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe om hun praktijken en hun beleidsmaatregelen voor toegang tot gezondheidszorg te harmoniseren en te versterken. Ze stelden hiervoor 4 werkrichtlijnen op: samenwerking met de actoren uit de gezondheidszorg, automatisering van de toegang tot de gezondheidszorg, tot de gezondheidskaart en tot medicijnen.

Door de complexiteit van het gezondheidssysteem op het Brusselse grondgebied, de juridische verplichtingen bij de tenlasteneming van de gezondheidskosten en de diversiteit van het beleid en de praktijken van de OCMW’s, verdwalen de actoren van de gezondheidszorg in een administratief en procedureel doolhof, wat leidt tot onduidelijkheid en een vorm van institutioneel geweld.

De kosten van de gezondheidszorg zijn vaak onoverkomelijk. Vooral voor gezinnen in precaire situaties wordt gezondheidszorg dan minder prioritair.

Daarom heeft de Federatie van Brusselse OCMW’s besloten om te werken rond de drempels die de toegang tot de gezondheidszorg bemoeilijken voor wie beroep doet op het OCMW, alsook rond de kosten van de gezondheidszorg, die sommigen in een hulpbehoevende situatie doen belanden.

Het basisidee bestaat eruit om vanuit de 19 OCMW’s een collectieve oplossing te bieden voor individuele begeleiding op maat. Om de praktijken en het beleid van de 19 Brusselse OCMW’s te harmoniseren, werd gevraagd om een onderzoek hierrond uit te voeren. Dit onderzoek werd gefinancierd door de GGC en gedurende een jaar uitgevoerd door projectmanager Cécile Daron.

Het onderzoek schuift een gemeenschappelijke basis en fundamentele beginselen naar voren waarover alle Brusselse OCMW’s het kunnen eens worden. Het doel moet natuurlijk zijn om naar de top te harmoniseren, niet naar beneden. Het is met andere woorden noodzakelijk om kennis te nemen van de voordeligste praktijken voor de gebruiker en deze te harmoniseren. Hierbij laat men de praktijken links liggen die een probleem kunnen vormen voor de samenhang, het begrip of de kosten voor de begunstigde of die minder rechten kunnen opleveren dan de rechten die de betrokkene al in een bepaalde gemeente heeft. Dit kan alleen in samenwerking met de verschillende partners die actief zijn in de gezondheidszorg: RIZIV, ziekenfondsen, POD Maatschappelijke Integratie, ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, opvangcentra, enz.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft de Federatie van Brusselse OCMW’s, samen met haar 19 leden, 4 werkrichtlijnen voor harmonisatie vastgelegd voor het jaar 2020:
  • 1. Banden met medische actoren: opzetten van regionale overlegplatforms; integratie van medische actoren in de lokale sociale coördinatie; opstellen van gezamenlijke overeenkomsten tussen OCMW en dienstverleners; opstellen van informatiedocumenten.
  • 2. Automatisering van de toegang tot de zorg: bepalen van de toegang tot een reeks diensten op basis van eenvoudige en gemakkelijk verifieerbare criteria; integratie van de begunstigden in een beveiligde databank die toegankelijk is voor de partners.
  • 3. De gezondheidskaart: de ontwikkeling van een model; de identificatie van de minimale dekking; de bepaling van het doelpubliek.
  • 4. De lijst van geneesmiddelen categorie D: herziening van de lijst van geneesmiddelen die het OCMW ten laste neemt met eigen middelen voor ambulante verzorging en voor verzorging in een ziekenhuisomgeving; veralgemening van de toepassing ervan per fase.
Dit onderzoek toont aan dat een harmonisatie van de praktijken niet eenvoudig is omdat deze zich op verschillende niveaus afspeelt: van het wettelijk kader tot de ethiek van de maatschappelijk werker en de begrotingscontext. De Federatie van Brusselse OCMW’s, die zich bewust is van de vele belanghebbenden, roept daarom op om alle actoren bij deze harmonisatiewerkzaamheden te betrekken.

Gezondheid is de belangrijkste voorwaarde voor welzijn. Door onvoldoende middelen worden mensen in precaire situaties echter gedwongen om de gezondheidszorg naar later te verschuiven, waardoor hun situatie soms nog erger wordt. Daarom spelen de OCMW’s een belangrijke rol in het garanderen van de toegang tot zowel preventieve als curatieve gezondheidszorg. De 19 OCMW’s hebben er zich dit jaar dan ook toe verbonden om deze toegang voor alle OCMW-begunstigden in het Brussels Gewest verder te vergemakkelijken en te versterken.

Link naar de volledige studie