VORMING - TEWERKSTELLING


Het Departement Vorming - Tewerkstelling heeft tot doelstelling om op relevante wijze de bekwaamheden van de rechthebbenden te ontwikkelen, met het oog op hun socioprofessionele inschakeling en/of hun maatschappelijke emancipatie, door middel van verschillende instrumenten en vormingen.

Daartoe doet het Departement Vorming - Tewerkstelling:
  • het ontwikkelt, in het kader van projecten die mede gefinancierd worden door het Sociaal Europees Fonds, intensieve alfabetiseringsactiviteiten ten behoeve van het niet of weinig geschoolde publiek. De activiteiten slaan ofwel op het aanleren van de basis van de taal, ofwel op de woordenschat die nodig is om een socioprofessionele inschakeling aan te vangen;
  • het ontwikkelt, in het kader van een project dat mede gefinancierd wordt door het Sociaal Europees Fonds, collectieve activiteiten, bestemd voor het publiek dat het verst verwijderd staat van de tewerkstelling, activiteiten die gericht zijn, door middel van modules die de thema’s aankaarten die verband houden met de maatschappelijke inschakeling in brede zin, op het doorbreken van het isolement, het invoeren van een socioprofessioneel project voor iedere deelnemer en de verbetering van de taalkennis;
  • het staat in voor de individuele begeleiding en de opvolging van de rechthebbenden die naar taalcursussen georiënteerd werden (alfabetisering, Frans vreemde taal, Nederlands, …), naar bijsturing, naar pre-vaardigheidstraining of naar vaardigheidstraining;
  • het werkt vormingsacties uit ten behoeve van personen die tewerkgesteld werden krachtens art. 60§7, vanuit het perspectief om hun beroepsinschakeling op korte en op middellange termijn te begunstigen, door aan iedere in dit kader nieuw aangeworven persoon de kans te bieden om inlichtingen te verkrijgen over het arbeidscontract en de veiligheid en het welzijn op het werk, maar ook door op individuele wijze de werknemers te begeleiden wiens contract lopend is, in een opleidingsparcours dat gericht is op het verhogen van hun kansen om terug werk te vinden na afloop van hun contract; biedt het een individuele begeleiding met het oog op een link naar de verenigingswereld, aan de rechthebbenden die vrijgesteld zijn van socioprofessionele inschakeling omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen.


  Info & contact


Vorming - Tewerkstelling
Abrikozenboomstraat 7
1000 Brussel
  02 543 64 17