DEPARTEMENT COMMUNICATIE EN ORGANISATIE


Het Departement Communicatie en Organisatie groepeert:
 • de Cel Communicatie;
 • de Cel Organisatie;
 • de Cel Studies en Europa;
 • de Dienst Archieven en Museum;
 • de Centrale Garage;
 • de Reprografie;
 • de Cel Agenda 21;
 • het Communautaire.
De Cel Communicatie ontwikkelt haar activiteiten rond twee krachtlijnen : de interne communicatie en de externe communicatie.

In het kader van de interne communicatie, is deze cel voornamelijk gelast met de volgende taken:
 • het uitgeven van de nota van algemeen beleid, van het jaarverslag, enz.;
 • het opstellen van nota’s met algemene inlichtingen;
 • de redevoeringen;
 • de vertalingen;
 • het persoverzicht;...
In het kader van de externe communicatie zijn haar taken de volgende:
 • het externe imago van het OCMW (logo…);
 • de Internetsite;
 • het uitgeven van informatiebrochures, affiches, folders, enz.;
 • het organiseren van verschillende evenementen;
 • de persberichten en persconferenties;...
De Cel Organisatie beheert het onthaal van het publiek, de intendance van de vergaderzalen, het onthaalpersoneel en het onderhoudspersoneel van het Algemene Bestuur, evenals van de chauffeurs.

Met als doel het OCMW toe te laten om nog meer proactief te zijn, streeft de Cel Studies en Europa de volgende doelstellingen na:
 • de interne analyse van de informatie die in alle departementen verzameld werd;
 • de analyse van de evolutie van de maatschappij, van de maatschappelijke fenomenen, om aan het OCMW de kans te bieden vooruit te zien op bepaalde acties;
 • het opsporen en het analyseren van de behoeften van de bevolking en van de diensten die door de verschillende openbare en privémedespelers ontwikkeld worden;
 • het verspreiden van de door onze analyses opgedane kennis onder de tussenkomende partijen, zowel intern als extern aan het OCMW;
 • het verzamelen en het synthetiseren van de vergelijkende gegevens van ons sociaal beschermingssysteem met die van de zesentwintig overige Lidstaten van de Europese Unie;
 • het opzetten van samenwerkingsverbanden met de plaatselijke openbare actoren van de Europese Hoofdsteden en grote Europese Steden;
 • het opzetten van uitwisselingen, ervaringen en opleidingen in de andere landen van de Europese Unie voor de personeelsleden van het OCMW.
De Dienst Archieven - Museum (Telefoon : 02 543 60 55) oefent de volgende opdrachten uit:
 • hij is gelast met de bewaring en het klassement van de archieven van het bestuur, zowel oude als moderne (XIIe - XXe eeuw);
 • hij stelt verzamelingen van documenten samen die verband houden met de geschiedenis van het bestuur en van zijn instellingen;
 • hij levert daaromtrent alle inlichtingen en documentatie van historische aard, zowel aan administratieve diensten als aan particulieren die er om vragen;
 • hij beschikt over een openbare bibliotheek voor historisch opzoekwerk.
De Dienst Archieven – Museum is eveneens gelast met de bewaring en voorstelling van kunstwerken die deel uitmaken van het patrimonium van het OCMW.

De Centrale Garage is verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstellingen van de voertuigen van het OCMW, met inbegrip van vrachtwagens, bestelwagens en dienstwagens.

De Reprografie is verantwoordelijk voor het drukken en het versturen van de documenten van het OCMW, evenals voor de kantoorleveringen voor het algemeen bestuur.

De Cel Agenda 21 heeft als voornaamste opdrachten het waken over het invoeren, opvolgen en evalueren van projecten voor duurzame ontwikkeling, met inbegrip van het Plan Lokale Actie 21 van de Stad en van het OCMW van Brussel. De cel helpt bij het oriënteren van projecten van het OCMW naar hun milieuaspect toe.

De Gemeenschapscel ontwikkelt haar activiteiten rond twee pijlers:
 • De sociale coördinatie
 • Door de aanwezigheid van de maatschappelijke werkers van het OCMW in de sociale coördinaties wordt de complementariteit van de acties tussen de openbare dienst en de privésector verzekerd.
 • De toegang tot de cultuur als instrument voor maatschappelijk emancipatie wordt gewaarborgd dank zij partnerschappen tussen het OCMW en culturele instellingen, evenals door het uitdelen van tickets "Artikel 27".


  Info & contact


Departement Communicatie en Organisatie
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 543 61 11
 info@ocmwbxl.brussels