NIEUWS



Kinderarmoede: het OCMW van de Stad Brussel kent een premie voor schoolondersteuning toe aan de meest kwetsbare gezinnen

Het OCMW van de Stad Brussel versterkt verder zijn steunmaatregelen in de strijd tegen kinderarmoede. Het heeft besloten een premie toe te kennen aan alle gezinnen die een (equivalent) leefloon ontvangen om de schoolkosten van hun kinderen te dekken. De school is het fundament van de sociale emancipatie. Wij willen preventief optreden om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare ouders over de nodige middelen beschikken voor de scholing van hun kinderen, ondanks de stijging van de prijzen van energie en consumptiegoederen die hun budget uit evenwicht brengt.

Concreet zal deze preventieve maatregel zich vertalen in de betaling van een eenmalige premie van:
  • 150 euro per kind in het basisonderwijs;
  • 200 euro per kind in het secundair onderwijs.
Deze premie wordt in de loop van de maand november uitbetaald.

Een extra bonus van 100 euro is ook voorzien voor jongeren in het beroeps- of technisch onderwijs, op basis van een bewijs dat de aankoop van extra schoolmateriaal als gevolg van de studie rechtvaardigt.

In totaal zullen ongeveer 1.210 Brusselse gezinnen van deze steun kunnen genieten. Het OCMW trekt hiervoor een budget van 374.850 euro uit.

Deze steun vormt een aanvulling op de initiatieven van het OCMW van de Stad Brussel om kinderen uit sociaal achtergestelde gezinnen te helpen slagen in het onderwijs. Zo organiseert het OCMW huiswerkbegeleiding in zijn huiswerkscholen en dekt het de kosten van bijlessen door particuliere docenten.

Volgens een onderzoek van de Ligue des Familles kostte de aanschaf van schoolmateriaal in 2021-2022 gemiddeld 255 euro per kind in de basisschool, 428 euro in het secundair onderwijs, 627 euro in het technisch onderwijs en 689 euro in het beroepsonderwijs. De kosten zijn nog veel hoger wanneer gezinnen computerapparatuur moeten aanschaffen.

De Federatie Wallonië-Brussel en de Stad Brussel hebben een reeks maatregelen goedgekeurd en gefinancierd om het onderwijs op termijn echt gratis te maken. Het is voor een instelling als de onze essentieel om gezinnen te steunen die deze kosten moeilijk kunnen dragen, gezien de moeilijke economische context, en om een extra inspanning te leveren ten gunste van de meest precaire gezinnen.