NIEUWSHet OCMW van de Stad Brussel keurt de maatregel "Deal 18-25" goed, die voorziet in meer steun voor jonge Brusselse slachtoffers van de crisis.

Het OCMW van de Stad Brussel lanceert een nieuw initiatief om de projecten te ondersteunen voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die het moeilijk hebben. In samenwerking met maatschappelijke organisaties wil het OCMW zich rechtstreeks tot jongeren wenden om hen te helpen hun behoeften in projecten om te zetten.

Sinds 2019 neemt het aantal aanvragen aan het OCMW van de Stad Brussel van jongeren in economische moeilijkheden, in het bijzonder studenten, toe. De economische crisis die veroorzaakt wordt door de gezondheidscrisis heeft het dagelijkse leven van veel jongeren diepgaand beïnvloed: steeds minder studentenjobs, hogere kosten verbonden aan afstandsonderwijs, ingewikkelde studiebegeleiding voor de armste gezinnen, beperkte toegang tot werk, enz...

Met de maatregel Deal 18-25 wil het OCMW van de Stad Brussel, in samenwerking met de verschillende diensten van de stad, jongeren in Brussel bereiken door partnerschappen aan te gaan met jongerenverenigingen, organisaties en sociale diensten voor studenten en hun toegang vergemakkelijken tot het hulpaanbod dat hen kan helpen hun rechten uit te oefenen en hun projecten te ontwikkelen.

In de praktijk gaat het OCMW van de Stad Brussel een partnerschap aan met organisaties die op het grondgebied van de Stad aanwezig zijn en die jongeren willen ondersteunen bij de uitoefening van hun sociale rechten, en in het bijzonder hun recht op hulp van het OCMW. Het OCMW heeft contact opgenomen met verschillende organisaties om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Wij werken momenteel samen met de AMO (Service d'action aux jeunes en milieu ouvert), het FEF (Fédération des étudiants francophones, het Netwerk tegen armoede, de Nederlandstalige jeugdcentra en de Sociale Coördinatie van Laken. We zijn uiteraard van plan om de kring van organisaties waarmee we samenwerken, uit te breiden.

De partners ondersteunen en stimuleren de projecten van de jongeren, terwijl het OCMW hun projecten ondersteunt door bijstand te garanderen, een instrument dat het best aan hun verwachtingen beantwoordt:
  • Het toekennen van het leefloon;
  • Het verlenen van gerichte hulp, financieel of in een andere vorm (begeleiding, steun bij het succesvol afronden van studies, enz.);
  • De organisaties voorstellen een of meer jongeren aan te werven onder contract artikel 60$7, voltijds, op kosten van het OCMW;
  • Concrete hulp bij de ontwikkeling van een studie- of opleidingsproject of bij het zoeken naar werk;
  • De mogelijkheid bieden om een eerste beroepservaring op te doen via Stage First;
Het is ons doel om onvoorwaardelijk met jonge mensen te werken, wat hun zorgen of levensplannen ook zijn. Wij weten dat jongeren niet altijd een positief beeld hebben van het OCMW. Daarom vragen wij hen niet om ons op te zoeken, maar gaan wij daar waar zij zijn, in hun organisaties. We hebben een mobiel en responsief team samengesteld om aan dit project te werken. Dit team zal de partners begeleiden, projecten ondersteunen en de toegang van jongeren tot onze diensten vergemakkelijken.

In totaal zal voor de uitvoering van dit project bijna 3 miljoen euro beschikbaar worden gesteld uit de bestaande begroting van het OCMW.

Er zal ook een evaluatiemodule worden uitgevoerd om de voorwaarden voor het welslagen van het partnerschap aan het begin en het einde van de ondersteuning van de jongere vast te stellen en om na te gaan of de toegang tot rechten voor de jongere als springplank heeft kunnen dienen in het traject dat hij of zij wenst te volgen.

Via projecten zoals Deal 18-25 wil het OCMW lessen trekken uit deze gezondheidscrisis die tal van behoeften aan het licht heeft gebracht, waarvan sommige dringend zijn. Het is belangrijk dat de burgers de stap naar de OCMW’s durven te zetten. Zij zijn in staat de instrumenten aan te reiken om hen te helpen. Wij hebben echter ook een rol te spelen door zelf de hand uit te steken naar de mensen; veel burgers maken nog steeds geen gebruik van hun rechten en leven in onzekere situaties, soms in extreme armoede. Wij moeten hen begeleiden door erop aan te dringen dat het OCMW hen op een concrete manier kan helpen.