NIEUWSBegroting 2021 van het OCMW van de Stad Brussel: een ambitieuze begroting om het hoofd te bieden aan de sociale noodsituatie

Tijdens de eerste zitting van de Gemeenteraad van 2021 stond de vaststelling van de begroting van de Stad en van het OCMW op de agenda. Met een totaal goedgekeurd budget van € 387.838.200 wil het OCMW de mensen die getroffen zijn door de coronaviruscrisis blijven ondersteunen en verder inzetten op innovatieve, proactieve en transversale projecten.

De begroting 2021 van het OCMW is zowel realistisch als ambitieus. Realistisch, omdat er rekening wordt gehouden met de gevolgen van de gezondheidscrisis, zoals hogere werkingskosten door telewerken en door de aankoop van de nodige uitrusting voor het OCMW-personeel, maar ook omdat de werkingsbehoeften toenemen in de rusthuizen en er nieuwe expertise moet ingezet worden op het gebied van sociale bijstand. Ambitieus, omdat de begroting in overeenstemming blijft met de algemene beleidsnota van de meerderheid die aan het begin van deze zittingsperiode is opgesteld.

Het OCMW-budget voor 2021 bedraagt in totaal € 387.838.200: € 337.983.600 voor werkingskosten en € 49.854.600 voor investeringen.

In 2021 streeft het OCMW ernaar zijn actie voort te zetten en te verdiepen en zijn sociale en vastgoedprojecten verder te ontwikkelen. Op deze manier willen we in staat zijn om te reageren op sociale noodsituaties en situaties die door de gezondheidscontext worden veroorzaakt.

Wat de sociale actie betreft, ligt de nadruk in 2021 op specifieke en gepersonaliseerde steun voor gezinnen en mensen in precaire situaties, d.w.z. een aanpak per geval. Armoedepreventieprojecten worden verder ontwikkeld door middel van ondersteunende acties. De samenwerking met de diensten en scholen van de Stad Brussel voor de ondersteuning van de studenten wordt ook voortgezet. Het MIRIAM-project rond begeleiding van eenoudergezinnen wordt verder uitgebreid en er zal gewerkt worden rond de problematiek van de digitale kloof. Er komt ook een evaluatie van de cel die zich bezighoudt met het socialiseren en ondersteunen van Romafamilies.

Het OCMW zal via de cel COVID blijven inspelen op de sociale noodtoestand die veroorzaakt wordt door het coronavirus. Deze cel staat open voor nieuwe doelgroepen en samenwerkingsverbanden met het verenigingsleven en zal in samenwerking met de 11 sociale antennes en de transversale diensten van het OCMW de moeilijke situaties aanpakken die sommige gezinnen met een bescheiden inkomen ervaren als gevolg van de sterke daling van hun inkomen.

Voor het luik Tewerkstelling en Sociale Economie zal de actie van het OCMW, in het kader van de door het Gewest ingevoerde hervorming van artikel 60, bestaan uit het verbeteren van de begeleiding en de competenties van de werknemers met een inschakelingscontract om hen zo te leiden naar duurzame tewerkstelling. Ter herinnering, een inschakelingscontract volgens artikel 60 is een arbeidsovereenkomst waarbij een begunstigde die een leefloon ontvangt kan genieten van een tewerkstellingsmaatregel via het OCMW. Het maakt het mogelijk om beroepservaring op te doen en het geeft recht op een werkloosheidsuitkering aan het einde van het contract.

Wat de rust- en verzorgingstehuizen betreft, wordt het werkprogramma voor de herstructurering van de rust- en verzorgingstehuizen voortgezet in samenwerking met het departement Werken. In het kader van het seniorenbeleid dat in 2020 naar het OCMW werd overgedragen, zal ook nauwer worden samengewerkt met de Buurthuizen. Er zal ook worden nagedacht over een echt cultureel programma voor rust- en verzorgingstehuizen.

Tot slot zal de voortzetting van het plan "750 woningen" worden verzekerd door verschillende projecten, zoals de aanpassing en ontwikkeling van de Pachecosite tot een intergenerationeel programma. Daarnaast is er de voltooiing van het project 160 Emile Bockstael voor de bouw van 16 woningen, waarvan één voor personen met een beperkte mobiliteit. Ook is de voltooiing voorzien van het voorproject van de bouw van een gebouw op de hoek van de Hoogstraat en de Abrikozenboomstraat, dat 14 sociale woningen, een kinderdagverblijf, een handelsruimte en een kantoorruimte van het OCMW zal huisvesten.

Het creëren van collectieve, transit- en studentenhuisvesting staat ook op de agenda, evenals het creëren van zo’n 30 noodwoningen. Dit zijn samen meer dan 60 woningen. Bovendien zal het OCMW vanaf begin dit jaar een systematisch beleid voeren om zijn tijdelijk leegstaande gebouwen te bezetten door huisvestingsprojecten of projecten van culturele en sociale aard.