Een modern en efficiŽnt overheidsbeleid
Een verantwoord beheer van de natuurlijke bronnen
Een harmonische stedelijke ontwikkeling
Een maatschappelijke samenhang en versterkte solidariteit
Een dynamische politiek met betrekking tot tewerkstelling en economische ontwikkeling
 
EEN MAATSCHAPPELIJKE SAMENHANG EN VERSTERKTE SOLIDARITEIT

De huidige ontwikkeling van de grote steden heeft gevolgen op verschillende vlakken voor de inwoners: luchtvervuiling, lawaai, slechte eetgewoonten, stedelijke levenswijze, woonvoorwaarden, het fenomeen van de "gentrificatie" (d.i. vestiging van personen met een gemiddeld of hoog inkomen in armere wijken), enz.

De acties van dit hoofdstuk zijn er voornamelijk op gericht om de maatschappelijke samenhang en de solidariteit te versterken, door het begeleiden van de uitkeringsgerechtigden, het verbeteren van de woonvoorwaarden voor groepen met een bescheiden inkomen, het promoten van een gezonde voeding, de strijd tegen de geluidshinder, de solidariteit tussen de generaties en op intercultureel vlak,...

Voorbeelden van acties:
  • Kinderen sensibiliseren voor een gezonde voeding via de sociale antennes
  • Instaan voor een sociale begeleiding op energievlak via de Cel Energie van het OCMW
  • Voortzetting van het Project X
  • Ontwikkelen van het aanbod aan solidaire woningen die bevorderlijk zijn voor sociale contacten
  • Het hergebruik en de terbeschikkingstelling van informaticamateriaal bevorderen
  • De Raad van Brusselaars van Buitenlandse Herkomst (RBBH) ondersteunen en bevragen
  • De interculturele solidariteit ontwikkelen via het Project Brigittinen
  • Een pedagogische tuin openen voor het publiek
  • De interculturele solidariteit en deze tussen de generaties ontwikkelen via het Project Pact Ateliers

 
FR | NL