MAATSCHAPPELIJK WERKER (M/V/X) (A 4376 T)

Het OCMW van Brussel zoekt een maatschappelijk werker (m/v/x) (A 4376 T) voor ‘Het Huis van de Adolescent’ (MADO).

Het Huis van de Adolescent (‘ Maison de l’adolescent’) maakt deel uit van het Departement van de Sociale Actie. MADO heeft als missie om de competenties van partners uit heel uiteenlopende velden samen te brengen op één plaats om zo een globaal en pluridisciplinair antwoord te bieden op de moeilijkheden van adolescenten, hun familie en naasten.

De maatschappelijk werker werkt onder de directe verantwoordelijkheid van de dienstcoördinatie. Zijn/haar opdracht bestaat uit de volgende taken:

 • Onthaal, raad, informatie, bemiddeling, begeleiding en oriëntatie verlenen aan de jongere, diens familie en naasten

 • Instaan voor de bemiddeling en begeleiding van de jongere en diens familie of naasten

 • Individuele gesprekken en begeleiding voorzien

 • Groepsprojecten ontwikkelen, in samenwerking met onze partners, zoals workshops, conferenties, praatgroepen,… ten behoeve van jongeren, hun ouders of professionals

Rol en verantwoordelijkheden

Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire beschikkingen die van toepassing zijn op alle taken :

 1. Onthaal en individuele begeleiding van de jongere, diens ouders of naasten voorzien

- Voorzien in een individueel onthaal, aandachtig luisteren, vragen en noden analyseren, raad en informatie verlenen

- Jongeren begeleiden in de nodige socio-administratieve stappen om hun situatie te regulariseren

- Instaan voor de doorverwijzing, indien nodig, naar partners binnen het netwerk

- Deelnemen aan de opstelling van begeleidingsprojecten voor jongeren en hen begeleiden in de realisatie daarvan

- Kunnen omgaan met conflictsituaties en agressie

- De jongere naar waarde schatten en hem/haar in staat stellen de eigen krachten aan te spreken en zijn/haar zelfwaarde te versterken

2. Preventieprojecten ontwikkelen in samenwerking met partners of diensten binnen het netwerk

- Workshops organiseren rond thema’s die betrekking hebben op de adolescentie

- Praatgroepen organiseren voor ouders of jongeren, conferenties, ‘maatschappelijke tafels’ organiseren voor jongeren, professionals en ouders

- Samenwerken met partners en het netwerk

 1. Samenwerken en communiceren met het team en de hiërarchische lijn

- Werken in overleg met het team

- Actief deelnemen aan vergaderingen

- Bijdragen aan de voorstelling van nieuwe situaties, het laten circuleren van nieuwe informatie en de concrete organisatie van pedagogische strategieën en interventies voor elke opgevolgde situatie

- Nieuwe projecten of activiteiten voorstellen in relatie tot de opgevolgde situaties of tot nieuwe ontwikkelingen binnen de socio-educatieve sector

 1. Administratief werk opnemen zowel in het kader van het dossier van de jongere als in het kader van de organisatie van het MADO

- Erop toezien dat de administratieve planning gerespecteerd wordt

- Een goede informatieoverdracht en communicatie verzekeren aan de betrokken partijen

- Specifieke verantwoordelijkheden opnemen voor een goede werking van een groep wanneer hij/zij hiervoor de verantwoordelijkheid draagt

- Individuele dossiers up-to-date houden, logboeken, syntheserapporten, interventierapporten, vergaderingsnotulen, etc…

5. Op de hoogte blijven van de evoluties en praktijken binnen de sector

- De waarden van de instelling onderschrijven en waken over het respect voor het pedagogisch project en de deontologische code

- Kennis inzake Jeugdzorg up-to-date houden

- Individuele opleidingsnoden identificeren

- Zich regelmatig bijscholen om zo de nodige tools te verwerven voor de eigen functie en om adequaat te kunnen inspelen op de noden van de begunstigden

- Deelnemen aan teamvormingen, conferenties en supervisies die door de dienst georganiseerd worden

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma ( bachelor maatschappelijk werker , gespecialiseerd opvoeder of in psychologische wetenschappen) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beheerst de sociale wetgeving en bezit een specifieke kennis van vragen gerelateerd aan de sector Jeugdzorg
 • U bent in staat om de noden en belangen van jongeren te identificeren in functie van hun ontwikkelingsfase
 • U hebt sterke analytische en synthetische vaardigheden, communiceert vlot (zowel mondeling als schriftelijk), kan goed onderhandelen en met conflicten omgaan
 • U hebt een perfecte beheersing van het Frans en een basiskennis Nederlands
 • U bent een dynamische, creatieve persoon, met veel gevoel voor initiatief en organisatie, met respect voor deadlines
 • U bezit goede relationele vaardigheden en bent luistervaardig, kan een team coördineren en faciliteren
 • U bent in staat zelfstandig te werken en in teamverband
 • U kan vlot overweg met informaticatools (Word, Excel, Lotus Notes, Outlook)
 • U hebt minimum twee jaar professionele ervaring met adolescenten
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen.

Een goede kennis van de sociale kaart is een troef.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van bepaalde duur van één jaar (mogelijkheid tot verlenging)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : B1
 • Minimum bruto maandloon aan de huidige index (zonder dienstanciënniteit ) = 2.247,88 € onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4376 T dragen, en omvat :

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 07/04/2019

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66. 
FR | NL