PSYCHOLOOG (M/V/X) (A 4375 T)

Het OCMW van Brussel zoekt een psycholoog (m/v/x) (A 4375 T) voor ‘Het Huis van de Adolescent’ (MADO).

Het Huis van de Adolescent (‘ Maison de l’adolescent’) maakt deel uit van het Departement van de Sociale Actie. MADO heeft als missie om de competenties van partners uit heel uiteenlopende velden samen te brengen op één plaats om zo een globaal en pluridisciplinair antwoord te bieden op de moeilijkheden van adolescenten, hun familie en naasten.

De psycholoog werkt onder de directe verantwoordelijkheid van de dienstcoördinatie en is belast het verzekeren van :

- voor de adolescent en/of diens naasten

  • oriëntatie met het oog op psychologische behandeling door één van onze partners en/of voorbereiding op een psychotherapeutisch traject met het oog op doorverwijzing naar een partner
  • evaluatie en diagnostische ondersteuning

- voor groepen van jongeren of volwassenen

  • preventie en psycho-educatie
  • faciliteren van praatgroepen

- voor het team

  • intervisie en psychologisch advies
  • omkadering en supervisie van stagiaires psychologie

- voor de partners of het netwerk

§ Informatieverlening, samenwerking en overleg met psychologen en socio-educatieve werkers van de betrokken diensten

Rol en verantwoordelijkheden

Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire beschikkingen die van toepassing zijn op alle taken :

1 . Samenwerken en communiceren met het team

- Samenwerken met het pluridisciplinair team van het MADO

- O ntwikkeling, organisatie en kwaliteit verzekeren van de psychologische behandeling van de jongere

- Deelnemen aan de ontwikkeling van een coherent individueel project voor de jongere en/of diens familie en naasten

- De verantwoordelijkheid voor zijn/haar interventies opnemen met respect voor de deontologische code en het beroepsgeheim

- Het contact en de samenwerking met de partners en het gehele netwerk aanmoedigen

- Faciliteren of deelnemen aan groepsactiviteiten (praatgroepen)

- De waarden van de instelling onderschrijven en waken over het respect voor het pedagogisch project en de deontologische code

2. Administratief werk opnemen zowel in het kader van het dossier van de jongere als in het kader van de organisatie van het MADO

- Waken over de administratieve planning

- Een goede informatieoverdracht en communicatie verzekeren aan de betrokken partijen

- De dossiers van individuele situaties up-to-date houden

- Bijdragen aan het opzoeken van documentatie rond adolescentie, jeugd en gezin

3. Op de hoogte blijven van evoluties en praktijken in de sector

- Kennis inzake Jeugdzorg up-to-date houden

- Opleidingsnoden, op basis van de praktijk, identificeren en overbrengen aan de hiërarchie

- Deelnemen aan teamvormingen, conferenties en supervisies die door de dienst georganiseerd worden

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma ( master in psychologische wetenschappen) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beheerst de sociale wetgeving en bezit een specifieke kennis van vragen gerelateerd aan de sector Jeugdzorg
 • U bent in staat om de noden en belangen van jongeren te identificeren in functie van hun ontwikkelingsfase
 • U hebt sterke analytische en synthetische vaardigheden, communiceert vlot (zowel mondeling als schriftelijk), kan goed onderhandelen en met conflicten omgaan
 • U hebt een perfecte beheersing van het Frans en een basiskennis Nederlands
 • U bent een dynamische, creatieve persoon, met veel gevoel voor initiatief en organisatie, met respect voor deadlines
 • U bezit goede relationele vaardigheden en bent luistervaardig, kan een team coördineren en faciliteren
 • U bent in staat zelfstandig te werken en in teamverband
 • U kan vlot overweg met informaticatools (Word, Excel, Lotus Notes, Outlook)
 • U hebt minimum twee jaar professionele ervaring met adolescenten
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen

Een goede kennis van de sociale kaart is een troef.

Voorwaarden

 • Een halftijdse arbeidscontract van bepaalde duur van één jaar (mogelijkheid tot verlenging)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : A1
 • Minimum bruto maandloon aan de huidige index (zonder dienstanciënniteit ) = 1.528,55 € onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4375 T dragen, en omvat:

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 07/04/2019

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66. 
FR | NL