SENIORENPLAN VAN DE STAD EN VAN HET OCMW VAN BRUSSEL

De Stad en het OCMW van Brussel zetten een groot Seniorenplan op stapel. Uw mening op het vlak van seniorenbeleid interesseert ons. Als senior (55+) wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de Adviesraad van de Senioren op dinsdag 9 juni 2015 in het stadhuis. De dag zal aanvangen om 10u met een informatiesessie en zal gevolgd worden door workshops tot 16u. Er worden maaltijden en dranken aangeboden.

Uitnodiging voor de Open Algemene Vergadering van de Adviesraad van de Senioren van de Stad Brussel op 9 juni 2015 om 10u in de Militiezaal – Stadhuis – Grote Markt – 1000 Brussel

Adviesraad van de Senioren (55+) van de Stad Brussel (SAR) : Missie et Organisatie :

Missie :

Het betreft een adviesorgaan opgericht door de Stad Brussel en als dusdanig erkend door de Gemeenteraad (1988).

Deze Raad werkt adviezen en voorstellen uit met betrekking tot het ouderenbeleid (huisvesting, veiligheid, gezondheid, toegankelijkheid, transport, enz …).

De SAR kan meer bepaald : 

 • Advies uitbrengen over elk punt dat hen voorgelegd wordt door het Schepencollege, de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ; 
 • Op eigen initiatief, bij deze drie officiële instanties, zijn invloed aanwenden, door bemiddeling van het College

Doel : de specifieke behoeften en belangen van ouderen bestuderen en ze bij het College kenbaar maken.

Organisatie :

Samenstelling

De leden zijn :

 • Vertegenwoordigers van de organisaties van de Senioren, waarvan de zetel op het grondgebied van de Stad gelegen is en die op het grondgebied van de Stad daadwerkelijk activiteiten uitoefenen ; 
 • Senioren, wonende te Brussel, die afgevaardigd zijn door de federaties van gepensioneerden op nationaal vlak en daadwerkelijk op het grondgebied van de Stad Brussel activiteiten uitoefenen ; 
 • Voor een maximaal aantal van 40 % van het totaal aantal leden, senioren die in Brussel wonen (individuele leden). Tenslotte zijn er de Afgevaardigden van de Administratie en/of de Gemeenteraad en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Werkgroepen

De SAR mag in zijn schoot Commissies oprichten die belast zijn met het bestuderen van problemen die eigen zijn aan bepaalde groepen van ouderen.

Open Algemene vergadering

De Open AV is een Algemene Vergadering waarop alle senioren (55+) uitgenodigd worden, ook de niet-leden. Een open AV wil het bestaan van een dergelijk adviesorgaan meer bekendheid geven en de deelnemers polsen naar het gevoerde of te voeren seniorenbeleid van de Stad Brussel.

Doelstelling van de Open AV van 9 juni 2015

 • Het initiatief van het College van Schepenen en Burgemeester, dat de uitwerking van een Gemeentelijk Seniorenbeleidsplan voor de periode 2015-2020, beoogt, voorstellen. Dit kadert binnen de erkenning van de Stad Brussel als leeftijdsvriendelijke Stad door de Wereldgezondheidsorganisatie ; 
 • De 55 plussers raadplegen met betrekking tot de voorstellen, uit te werken in het kader van dit seniorenplan

Contact

 • Dienst Senioren 02/279 34 95 – seniors@brucity.be
 • Inschrijving gewenst
 • Een vervoer per minibus is voorzien voor personen met mobiliteitsproblemen. Aantal plaatsen beperkt.


Agenda van de AV : Militiezaal – Stadhuis – Grote Markt – 1000 Brussel – vanaf 10u

10u tot 11u – Plenaire Vergadering :

 • 1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de algemene vergadering van 2 december 2014 
 • 2. Voorstelling van het project van het College van Burgemeester en Schepenen «Seniorenbeleidsplan van de Stad en het OCMW van Brussel ». 
 • 3. Voorstelling van de resultaten van de werkgroepen opgericht in het kader van de uitwerking van dit seniorenbeleidsplan

Van 11u tot 12u30 : Workshops in het stadhuis en nabije locaties

Van 12u30 tot 13u30 : Lunch (broodjes + drank aangeboden)

Van 13u30 tot 16/16u30 : Vervolg workshops

- Workshop 1 : Respect, solidariteit, communicatie, sociale erkenning Locatie : Stadhuis, Militiezaal, Grote Markt, 1000 Brussel

- Workshop 2 : Cultuur, Vrije tijd en Sport Locatie : Dienst senioren, Sint-Katelijneplein 17-18, 1000 Brussel

- Workshop 3 : Huisvesting Locatie : Stadhuis, Militiezaal, Grote Markt, 1000 Brussel

- Workshop 4 : Publieke ruimten, mobiliteit, toegankelijkheid Locatie : Stadhuis, Leeszaal, Grote Markt, 1000 Brussel

- Workshop 5a : Zorgverlening en Gezondheid : Dementie Locatie : Instituut Pacheco, Groot Godhuisstraat 7, 1000 Brussel

- Workshop5b : Zorgverlening en Gezondheid : Hospitalisatie en Domicilie Locatie : Instituut Pacheco, Groot Godhuisstraat 7, 1000 Brussel

- Workshop 5c : Zorgverlening en Gezondheid : Opvang/Plaatsing Locatie : Rusthuis Ter Ursulinen, Ursulinenstraat 6, 1000 Brussel

- Workshop 6 : Veiligheid Locatie : Stadhuis, Ogivale Zaal (tot 14u), Grote Markt, 1000 Brussel 
FR | NL