NIEUWSVrouwenrechten: het OCMW van de Stad Brussel verhoogt zijn steun aan alleenstaande moeders via het project Miriam

Het OCMW van de Stad Brussel is van plan het project Miriam uit te breiden dat eenoudergezinnen ondersteunt die door het OCMW van de Stad Brussel worden bijgestaan.

Bijna 9 van de 10 alleenstaande ouders in Brussel zijn vrouwen. In 2020 voedde een derde van de vrouwen die steun kregen van een Brussels OCMW hun kinderen alleen op. Dit komt overeen met 10.585 gezinnen.

Alleenstaande moeders in precaire situaties worden geconfronteerd met sociale, economische, persoonlijke en soms culturele moeilijkheden. Deze belemmeren hun recht om een waardig en onafhankelijk leven te leiden.

In 2018-20 hebben 6 OCMW's, waaronder het OCMW van de Stad Brussel, dankzij de financiële steun van de POD MI voor deze vrouwen een programma ontwikkeld dat gebaseerd is op coaching en peer support. Ze kregen niet alleen aangepaste sociale bijstand aangeboden, maar ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve dynamiek die hen in staat zou stellen het isolement, het schuldgevoel en in sommige gevallen het gevoel van machteloosheid te doorbreken. Het doel hiervan was hun gevoel van eigenwaarde te versterken en de sociale middelen te vergroten waarop zij konden steunen om hun persoonlijke projecten te ontwikkelen.

In de proeffase en tot op heden heeft dit project 40 alleenstaande moeders en ongeveer 100 kinderen in staat gesteld hun zelfvertrouwen te herwinnen, sociale banden aan te knopen en, voor sommigen, zich open te stellen en zich in te zetten voor projecten voor socioprofessionele inschakeling.

Het OCMW van de Stad Brussel is van plan dit project verder te zetten en het aantal begunstigde vrouwen op te trekken tot 100. De huidige werkwijze zal worden bestendigd en geïntegreerd in het dienstenpakket van de sociale antennes, die zich reeds bewust zijn van de cumulatieve moeilijkheden van sommige vrouwelijke gezinshoofden van eenoudergezinnen.

Tijdens de proeffase en tot nu toe hebben we 40 vrouwen en ongeveer 100 kinderen bij het project kunnen betrekken. Uit een evaluatie blijkt dat elke situatie anders is, maar dat er niettemin verscheidene gemeenschappelijke punten zijn: een gebrek aan kennis van hun rechten, het ontbreken van een nuttig sociaal netwerk, een schuldgevoel omdat "het me niet lukt". Met de ontwikkeling van het project, dat in september 2021 van start gaat, mikken we op ongeveer 100 vrouwen in het eerste jaar. Alleen al in de stad Brussel zijn meer dan 7000 vrouwen gezinshoofd van een eenoudergezin, waarvan ongeveer 30% in sociale onzekerheid leeft. Deze vrouwen emancipatie-instrumenten aanreiken en hen helpen hun rechten uit te oefenen is een van de basisopdrachten van het OCMW en we beschikken nu over een bijkomend instrument beschikt om dit te bereiken.

De maatschappelijke assistenten van de 11 sociale antennes van het OCMW zullen de vrouwen identificeren die worden uitgenodigd om aan het project deel te nemen. Het project is gebaseerd op een systeem van lotgenotenhulp, d.w.z. ondersteuning door deskundigen op het terrein, moeders die hetzelfde hebben meegemaakt en die zullen worden aangeworven in het kader van een contract artikel 60§7. Hun persoonlijke ervaring zal worden versterkt door een opleiding in lotgenotenhulp en het traject van het alleenouderschap. Het team zal onder toezicht staan van de case manager die het proefproject binnen het OCMW heeft uitgevoerd. Zij zal op haar beurt worden bijgestaan door 2 maatschappelijk assistenten die verantwoordelijk zullen zijn voor de coaching van de ervaringsdeskundigen.